.תשרה תויגולונכט לע תססובמה הדימל-תוביבס תמקהל תכרעמ הניה HighLearn
עדימ רגאמ לוהינ ,תואשרהו םישמתשמ לוהינל תויורשפא תללוכ תכרעמה
םיימואלניבה םינקתב תכמות איהו תורחא עדימ תוכרעמל םיקשממו יזכרמ
.(IMS, AICC/SCORM) הדימלו ןכות לוהינל

ליעיו חונ רזע ילכ שמשמה סרוקל הוולמ רתא תווהמ הדימלה תוביבס בור
ףיסוהל ,םינפוא ןווגמב הארוה ירמוח גיצהל ןתינ רתאב .םיטנדוטסלו םיצרמל
םיבושמ ,םירקס ךורעל ,הידמיטלומ יצבק בלשל ,טנרטניא ירתאל םירושיק
םסרפל ,תולטמו םינחבמ רוציל ,ראוד תבותכת םייקל ןתינ ןכ-ומכ .תועדוהו
תכרעמב .רתאב וחתופש םירמוחב םירחא םיצרמ ףתשלו םינויד להנל ,םינויצ
ללכל םיחותפה םיסרוק לש םינכתב תופצל ןתינ וכרד ישאר רגאמ םייק
י"ע תורדגומה הייפצל האשרה תויצפוא תומייק סרוק לכל) םישמתשמה
סרוקל אלמ ילאוטריוו ףילחת תווהמה הדימל תוביבס םג תומייק .(םיצרמה
.תונמזותמ תוגצמ םע בולישב םיטלקומ ואדיוו ירועש םיגצומ ןהבו

תיטמוטוא הרוצב קיפהל תורשפאה תנתינ הארוהה ירזועו םיצרמה תושרל
ךרוא לכל להנתמה רחא רקבל םהל רוזעל םילוכי רשא תוחוד לש בחר ןווגמ
.םאתהב השענה תא ךירעהלו סרוקה


תוצופנ תולאשל תובושת ,תכרעמה תלעפהל םיכירדמ אוצמל ןתינ תיבה ףדב
םיבלשמה םיסרוקה תמישר תאו תבשקותמה הדימלה טקיורפ תודוא עדימ ןכו
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םתארוהב רתא

לש המסיסהו שמתשמה םש תנזה תועצמאב תעצבתמ תכרעמל הסינכה
.ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש ינורטקלאה ראודה

לש הכימתה תווצ םע רשק רוציל ןתינ הלאש וא ישוק לכ לע
.ץעיו הדימל תויגולונכט רודמ
Copyright: Ben-Gurion University,
By: Ofer Baram, Dan Hanoh, Gregory Berman, Zina Talaly.